Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Stanovy Klubu chovatelů kozy zakrslé (ZK)

 

Čl. 1

Název klubu

Název klubu: Klub chovatelů plemene koza zakrslá (dále jen klub)

 

Čl. 2

Sídlo klubu

Sídlo klubu: Lány, 58301 Chotěboř

Adresa: Lány-Suchá 11, 583 01 Chotěboř

Tel.: 776266268

 

Čl. 3

Působnost klubu

Působnost klubu: Klub působí na celém území České Republiky

 

Čl. 4

Cíl a předmět činnost klubu

A) Cílem činnosti klubu je zlepšování plemenné hodnoty, genetického potenciálu a efektivní produkce u populace plemene ZK v ČR.

B) Předmět činnosti klubu

    1) Propagace a popularizace klubu plemene ZK.

    2) Navrhnout chovný cíl a plemenný standard ZK, kontrolu dědičnosti, testování a zajišťování specifických znaků a vlastností plemene ZK.

    3) Podílet se na řízení plemenné knihy plemene ZK.

    4) Spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v oblasti šlechtění a výzkumu se zaměřením na chov a šlechtění koz.

    5) Pořádat nebo se podílet na organizování výstav, přehlídek, seminářů a dalších chovatelských akcí.

 

Čl. 5

Postavení klubu

1) Klub je organizační složkou Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR z.s. (dále jen SCHOK v ČR)

2) Klub je dobrovolným sdružením chovatelů plemene ZK.

 

Čl. 6

Členství v klubu

1) Členy klubu se mohou stát chovatelé plemene ZK, kteří se ztotožňují s cílem a předmětem činnosti klubu a jsou členy SCHOK v ČR.

2) Člen klubu má právo volit a být volen, při hlasování má jeden hlas.

3) Členství vzniká na základě podání přihlášky. Přijetí podléhá schválení ve výboru klubu.

4) Členství zaniká:

    a) Dobrovolným vystoupením člena na základě podání písemné žádosti.

    b) Zánikem členské organizace (právnické osoby).

    c) Úmrtím člena.

    d) Zrušením členství z důvodu porušování stanov klubu, statutu SCHOK v ČR nebo řádu PK plemenné knihy ZK.

5) O zrušení členství rozhoduje výbor klubu, o svém rozhodnutí informuje člena písemně.

6) Příznivci klubu mají právo účasti na členské schůze a akcí klubu a mají možnost podávat návrhy a podněty k činnosti klubu.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena klubu

Všichni členové klubu mají stejná práva a povinnosti.

A) členové mají právo

    1) Podílet se na veškeré činnosti klubu, předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednání klubu.

    2) Účastnit se všech akcí pořádaných klubem.

    3) Volit a být volen do orgánu klubu.

 

B) členové mají povinnosti

    1) Dodržovat stanovy, schválená ustanovení členské schůze klubu a rozhodnutí orgánu klubu.

    2) Hájit společné zájmy klubu a podporovat jeho činnost.

    3) Řádně a včas plnit své závazky a úkoly dané klubem.

    4) Podílet se na společných akcích a umožnit ostatním členům klubu exkurze ve svých objektech, při dodržení podmínek stanovených chovatelem a závazných veterinárních norem a předpisů.

 

Čl. 8

Orgány klubu

Orgány klubu jsou:

    - členská schůze klubu

    - výbor klubu

 

Čl. 9

Členská schůze

1) Je nejvyšším orgánem klubu.

2) Schází se nejméně 1x ročně.

3) Členskou schůzi svolává výbor písemně nejpozději 14 dnů před datem jejího konání s uvedením programu.

4) Členská schůze rozhoduje o založení a zániku klubu, změně stanov a dalších skutečnostech, které si vyhradí.

5) Členská schůze schvaluje dlouhodobý program činnosti, stanovy, výroční správy.

6) Členská schůze volí výbor.

 

Rozhodnutí a usnesení členské schůze přijímají nadpoloviční většinou přítomní členové klubu.

 

Čl. 10

Výbor klubu

1) Výbor klubu je volený orgán klubu, organizuje činnost a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.

2) Výbor má 3 členy, jejich volební období je dvouleté.

3) Výbor klubu volí předsedu klubu, místopředsedu, kontrolora financí.

4) Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání svolává předseda 14 dnů před datem konání s uvedením programu.

5) Do působností programu patří zejména.

    a) sestavení plánu práce a finančního zajištění činnosti klubu.

    b) sestavením výročních zpráv.

    c) projednání přihlášek nových členů.

    d) vypracování návrhu šlechtitelských programů a hodnocení jejich realizace.

    e) spolupráce s jinými organizacemi u nás i v zahraničí.

    f) organizování propagačních a vzdělávacích akcí.

    g) navrhování zástupců do výběrových komisí.

 

Čl. 11

Předseda klubu

1) Je volený člen výboru klubu chovatelů plemene ZK. Řídí veškerou běžnou činnost, jednání klubu a jeho orgánů. Zastupuje klub vůči třetím osobám.

2) Předseda klubu zastupuje klub v Radě SCHOK v ČR.

3) V jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu jím pověřený člen výboru.

 

Čl. 12

Finanční zajištění činnosti klubu

1) Klub nárokuje na zajištění své činnosti potřebné finanční prostředky u SCHOK v ČR. Výbor klubu stanoví a projedná finanční požadavky klubu v Radě SCHOK v ČR a provede vyúčtování těchto prostředků, za hospodaření klubu je zodpovědný předseda klubu. Kontrolu hospodaření prování finanční kontrolor.

2) Kontrolu činnosti klubu a hospodaření klubu s přidělenými finančními prostředky zajišťuje revizní komise SCHOK v ČR.

 

Čl. 13

Vznik a zánik klubu

1) Klub vzniká na ustavující členské schůzi, na které byly schváleny stanovy klubu

2) Klub zanikne, rozhodne-li o tom nejméně 2/3 členů klubu. Likvidaci klubu provede revizní komise SCHOK v ČR.

 

Stanovy klubu chovatelů plemene ZK byly schváleny na členské schůzi klubu ve

 Ždírci nad Doubravou         9. prosince 2017